Razpis Veter v laseh 2023

CILJI IN NAMEN PROGRAMA VETER V LASEH

Nacionalni športno-družbeni program Veter v laseh se pod sloganom S športom proti zasvojenosti odvija v številnih krajih po vsej Sloveniji že skoraj tri desetletja. Glavna cilja programa sta ponudba brezplačnih športnih aktivnosti za otroke in mladino ter njihovo osveščanje o pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti in negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti. Na tak način želimo mlade in družine usmerjati v aktivno preživljanje prostega časa in redno športno udejstvovanje.

V sklopu akcije so otrokom in mladim na voljo raznolike športne aktivnosti v obliki brezplačnih enodnevnih dogodkov, ki imajo cilj osveščanja o pomenu gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa kot alternative vsem oblikam zasvojenosti. Organizacija in izvedba športnih dogodkov akcije Veter v laseh NE temelji na principu tekmovalnosti, temveč promovira ideje igre, zabave, enakosti, solidarnosti, strpnosti, varovanja okolja, varovanja zdravja, prostovoljstva, spoštovanja in miru, hkrati pa mladim zagotavlja zadostno količino raznovrstnih športnih znanj, razumevanje pojavov in procesov pri športni dejavnosti ter razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti. Vsebino dogodka predstavljajo raznovrstne športne panoge, njegova izvedba pa je prilagojena lokalnim zmožnostim v posameznem kraju.

VSEBINA RAZPISA

V projekt se lahko vključijo izvajalci iz vrst športnih društev in zvez, osnovnih in srednjih šol, mladinskih centrov in sorodnih organizacij, in sicer z izvedbo športno-družabne prireditve za otroke in mladino.

POSTOPEK PRIJAVE

 1. Izpolnitev PRIJAVNICE in SOGLASJA za sodelovanje v projektu (skupni obrazec). Vpis vključuje kraj in čas izvedbe dogodka, predvideno število udeležencev in prostovoljcev, kratek opis programa ter kontaktne podatke izvajalca.
 2. Po prijavi boste po e‐pošti prejeli POGODBO, ki jo dopolnite s podatki izvajalca, terminom in lokacijo izvedbe programa ter jo podpisano in ožigosano, vrnete po e‐pošti, skenirano na e-naslov vetervlaseh@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana. En izvod pogodbe shranite za svoj arhiv.

UGODNOSTI ZA IZVAJALCE

Izvajalcem akcije bomo omogočili ustrezno strokovno, promocijsko, informacijsko in organizacijsko podporo v skladu s pridobljenimi sredstvi / z razpoložljivi sredstvi.

 • Promocijski material za udeležence dogodkov.
 • Zastava Veter v laseh
 • Brezplačna izposoja maskot – Športko in Vihra.
 • Brezplačni vetrolovčki za izvajalce, ki bodo izvedli prireditev po konceptu Veter v laseh (dostopen na spletni strani www.vetervlaseh.si)
 • Promocija prireditve in vadbe z izpostavitvijo na spletnem mestu: www.slovenijavgibanju.si in www.vetervlaseh.si in socialnih omrežjih ŠUS.
 • Ugoden nakup dodatnega promocijskega materiala: otroške in odrasle majice Veter v laseh (bela in zelena barva), diplome Veter v laseh, medalje Veter v laseh

DOLŽNOSTI IZVAJALCEV

 1. Uporaba promocijskega materiala in logotipov ŠUS ter financerjev projekta na prireditvenem prostoru, v objavah na spletu in družbenih omrežjih ter v sporočilih za javnost.
 2. Izvajalec je najkasneje 3 (tri) dni po izvedenem dogodku dolžan pripraviti poročilo o izvedenem dogodku in ga poslati na e-naslov vetervlaseh@sportna-unija.si.
 3. Na prireditvi bo izvajalec udeležence seznanil z namenom in cilji akcije ter nosilcem na nacionalni ravni s smiselno uporabo naslednjega sestavka: »Športna unija Slovenije že od leta 1996 na različnih koncih Slovenije v okviru projekta Veter v laseh - s športom proti zasvojenosti in v sodelovanju z lokalnimi partnerji organizira športno-družabne prireditve in večdnevne dogodke, katerih namen je promocija športne dejavnosti kot zdravega in zabavnega načina preživljanja prostega časa in kot alternative vsem oblikam sodobnih zasvojenosti. Prizadeva si za širitev ljubezni do športa in kroga redno aktivnih s poudarkom na vključevanju tistih, ki so v športu manj dejavni, hkrati pa dvigniti ozaveščenost o negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti in pozitivnih učinkih športne aktivnosti. Vrednote, ki jih z ljubeznijo do športa širi, so: zdrav in pozitiven pogled na življenje, veselje, ekipni duh, pripadnost, vztrajnost, disciplina, zdrava zabava, spoštovanje in delavnost.«
 4. Predstavitev projekta na prireditvi s strani moderatorja in navajanje sofinancerjev s smiselno uporabo naslednjega stavka: »Izvedbo programa Veter v laseh je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport in Športne unije Slovenije.«
 5. Pred začetkom dogodka in po zaključku aktivnosti na prireditvi zavrteti avdio posnetek HIMNE.

Poročilo vključuje:

 • prispevek o izvedeni aktivnosti za novico na spletni strani (250 do 1.000 znakov), ki je napisan v WORD dokumentu in ima ustrezen naslov;
 • priložene so fotografije dogodka dobre kakovosti (najmanj 10 slik; na vsaj treh vidna zastava VVL). Na fotografijah mora biti jasno razvidna uporaba vsega posredovanega promocijskega materiala, maskot (če so bile v izposoji na dogodku), logotipa ŠUS in financerjev (Fundacija za šport) v času izvedbe dogodka (vključno z udeleženci ali strokovnimi sodelavci in prostovoljci).
 • navedbo števila udeležencev in strokovnih delavcev ter prostovoljcev na izvedenem dogodku.

Uporabno gradivo/material za organizatorje:

TRAJANJE RAZPISA

Razpis traja od 1. 4. 2023 do 31. 10. 2023 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Vsak izvajalec lahko prijavi več dogodkov.

RAZPIS VETER V LASEH 2023

Za vse dodatne informacije se obrnite na ekipo Športne unije Slovenije (vetervlaseh@sportna-unija.si). 

Projekt sofinancira Fundacija za šport.